Glebogryzarka

Duże zastosowanie w szkółkach ma gryzarka glebowa. Stanowi ona albo nierozłączną część jednoosiowego ciągnika małej mocy i wtedy silnik, skrzynka biegów i wał gryzarki tworzą jedną całość, albo też jest jednym z wymiennych narzędzi ciągnika o mocy 5?8 KM. Gryzarki mają różną szerokość roboczą (40, 50, 70 i 80 cm). Gryzarka glebowa ma w szkółkarstwie dość wszechstronne zastosowanie. Najlepsze przygotowanie gleby pod siewy lub sadzonki zdrewniałe w dziale rozmnażania osiągamy przy stosowaniu gryzarki, dokładne bowiem spulchnienie gleby do głębokości około 20 cm bardzo ułatwia wysadzanie nie ukorzenionych sadzonek. Ponadto w tak spulchnionej glebie podsiąkanie wody jest bardziej intensywne, a krążenie gazów i dostęp powietrza, które mają zasadnicze znaczenie dla procesu powstawania nowych korzeni, są bardzo ułatwione. Z tych samych względów i młode siewki o wiele lepiej rosną na glebie spulchnionej przez gryzarkę glebową. Narzędzie to poza tym doskonale miesza z glebą obornik, a także nawozy mineralne, kompost lub torf (dokładniej niż brona lub kultywator). Z dużym powodzeniem możemy stosować gryzarkę do spulchniania i odchwaszczania kwater szkółkowych, osiągając przy tym lepsze wyniki niż przy stosowaniu wypielaczy konnych.

Mechanizacja pracy

Mechanizacja pracy w szkółkach stoi u nas ? jak dotychczas ? na niskim poziomie. Składa się na to wiele przyczyn. Jedną z nich jest rozdrobnienie produkcji. Zmechanizowanie pracy na małych terenach uprawowych przy dużym asortymencie produkowanych roślin jest trudne do przeprowadzenia, a sprzęt nie może być w takich warunkach racjonalnie wykorzystany i posiadanie go może być zupełnie nieopłacalne. Bardzo istotną przyczyną jest również fakt, że polski przemysł maszyn rolniczych nastawiony jest dotychczas przede wszystkim na produkcję agregatów uprawowych dostosowanych do wielkotowarowej, uspołecznionej gospodarki rolnej. O stopniu zmechanizowania prac w szkółkach decyduje przede wszystkim to, jaką siłą pociągową będziemy się przy różnych pracach posługiwali (konie czy też ciągniki). Odpowiednio do tego zaopatrzymy się we właściwe maszyny i narzędzia do uprawy gleby oraz do innych prac specjalnych. Wielkość szkółki, a przede wszystkim wielkość i kształt kwater szkółkowych będą miały w tym wypadku również decydujące znaczenie, jak to już wielokrotnie podkreślaliśmy.

Zraszacze

Z różnych typów urządzeń do zraszania w szkółkarstwie przydatne są przede wszystkim, te, które pracują wydajnie przy ciśnieniu około 2 atmosfer. Mogą to być zraszacze jedno-strumieniowe, wolnoobrotowe, zraszające jednorazowo powierzchnię koła. Wielkość zraszanej powierzchni waha się od kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych w zależności od średnicy otworu dyszy, ciśnienia i wydajności pompy. Dla uzyskania równomiernego nawodnienia terenu należy aparat do zraszania przestawiać na nowe miejsca według pewnego schematu. W dziale rozmnażania w szkółce bardzo przydatne są wahadłowe zraszacze wielostrumieniowe, które przy jednorazowym ustawieniu aparatury mogą podlać powierzchnię od 1 500 do 2 000 m2 (w kształcie wydłużonego prostokąta). Deszczownie mogą być w gospodarstwie szkółkarskim, jak i w innych gospodarstwach ogrodniczych, wykorzystane dodatkowo do ochrony przed późnymi wiosennymi przymrozkami. Ochrona roślin przed mrozem przez opryskiwanie oparta jest na fakcie, że każdy litr wyrzucanej przez zraszacz wody wydziela przy zamarzaniu 80 kcal; ciepło to nie dopuszcza do obniżenia się temperatury powłoki lodowej, która tworzy się na roślinach poniżej ?0,5 °C. Podstawowym warunkiem skuteczności zabiegu jest ciągłość zraszania ? aż do momentu, gdy wskutek podwyższenia się temperatury lód spadnie z roślin. Podczas ochronnego deszczowania wielkość opadu powinna wynosić około 2?3 mm/godz.

Źródło wody

Dla zaopatrzenia gospodarstwa w wodę musimy mieć źródło wody i urządzenie doprowadzające wodę do miejsc pobierania. Najlepszym źródłem wody są naturalne zbiorniki, a więc rzeki, jeziora lub stawy, dlatego też szkółkę należy zakładać, jeżeli to tylko jest możliwe, w pobliżu dużych zbiorników wody. W przeciwnym wypadku korzystamy bądź z wody wodociągowej, bądź też na terenie szkółki budujemy studnię o dostatecznej wydajności wody. Korzystanie z wody wodociągowej w celu nawadniania nie jest zalecane tak ze względów ogólnogospodarczych, jak i ze względów na opłacalność. Szybki rozwój naszych miast i wzrost uprzemysłowienia zwiększa zapotrzebowanie wody do celów ogólnogospodarczych. Oprócz tego woda wodociągowa jest stosunkowo droga, a w okresach szczytowego zapotrzebowania na wodę ciśnienie jej w rurach gwałtownie spada, nie pozwalając na właściwe wykorzystanie urządzeń nawadniających, które zwykle wymagają większego ciśnienia. Dlatego też lepiej jest, jeśli gospodarstwo ma własne, dostatecznie zasobne źródło wody.

Urządzenia nawadniające

Urządzenia nawadniające należą do podstawowych urządzeń w szkółce. Trudno jest dziś wyobrazić sobie nowoczesną szkółkę drzew i krzewów ozdobnych, szczególnie o różnorodnej masowej produkcji, która nie miałaby urządzeń nawadniających. O tym, w jakim zakresie gospodarstwo szkółkarskie ma być zaopatrywane w wodę, decyduje wiele czynników, jak wielkość szkółki, rodzaj produkcji, stosunki wodne w glebie, rodzaj gleby, rzeźba terenu, położenie źródła wody. Oprócz tego musimy wziąć pod uwagę średnie ilości opadów atmosferycznych w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego oraz w ciągu roku w danej okolicy. Są one w Polsce różne i zależą od położenia oraz wzniesienia nad poziomem morza. Ogólnie możemy powiedzieć, że największy niedobór wody w okresie wegetacji, a więc i największe zapotrzebowanie na wodę, mają szkółki w województwach: bydgoskim, poznańskim i warszawskim. Dokładne poznanie stosunków wodnych na terenie przeznaczonym pod szkółkę pozwoli nam na powzięcie odpowiedniej decyzji. Prawie za regułę możemy przyjąć konieczność zaopatrzenia w urządzenia nawadniające działu rozmnażania, tzn. terenu zajętego przez siewki i sadzonki zdrewniałe. Poza tym w wielu wypadkach konieczne jest zaopatrzenie w wodę kwater drzew i krzewów iglastych, jak również kwater przeznaczonych pod okulanty. Zaopatrzenie w wodę inspektów i szklarni jest samo przez się zrozumiałe.

szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe