Siew jesienny

Dodatnią stroną siewu jesiennego jest przede wszystkim to, że zabezpiecza on nas w zupełności od przedwczesnego wykiełkowania dołowanych nasion. Oprócz tego w wielu przypadkach siew jesienny uwalnia nas od konieczności dołowania, co jest szczególnie ważne w szkółkach nie mających odpowiednich piwnic do dołowania, oraz od konieczności kontrolowania zadołowanych lub zastratyfikowanych nasion w okresie zimy i wczesnej wiosny, co ma niewątpliwy wpływ na obniżenie kosztów pracy, jedną z najważniejszych wad siewu jesiennego jest to, że wysiane jesienią nasiona kiełkują na wiosnę przeważnie zbyt wcześnie i młode siewki narażone są bardzo często na działanie wiosennych przymrozków. Toteż jeśli nie możemy zabezpieczyć siewek przed przymrozkami (brak odpowiednich urządzeń w gospodarstwie szkółkarskim), siew jesienny może nas narazić na bardzo duże straty i być powodem niewykonania planu produkcyjnego. Jesienny siew jest ryzykowny również i dlatego, że nasiona są bardzo często za mało zaawansowane w procesie dojrzewania, jeżeli wypadnie ostra zima z dużą ilością dni o temperaturze poniżej 0°C, proces ten zostaje wstrzymany i nasiona wiosną nie wykiełkują. Należy również pamiętać o tym, że jesienią siejemy przeważnie w okresie dużego nasilenia robót (wykopywanie siewek i sadzonek, ich dołowanie i ewentualne sadzenie na kwatery szkółkowe oraz wykopywanie, pakowanie i wysyłka gotowego materiału). Brak dostatecznej załogi roboczej, niezbyt dobra organizacja pracy i złe warunki atmosferyczne mogą się przyczynić do nieterminowego wykonania siewu albo w ogóle uniemożliwić jego wykonanie. Poza tym nasiona wysiane jesienią są bardzo często narażone na zniszczenie przez myszy i nornice. Nie powinniśmy także wysiewać jesienią nasion na glebach ciężkich, które przez okres zimy bardzo się zlewają, gdyż na wiosnę kiełki niszczeją nie mogąc przebić zaskorupiałej gleby.

Pora siewu

W szkółkach ozdobnych wysiew nasion do gruntu wykonujemy w różnych terminach. Zależy to od wielu czynników przyrodniczych oraz gospodarczych, jak np.: zdolność zachowywania siły kiełkowania nasion, pora ich zbioru i sposób przechowywania, warunki glebowe i klimatyczne, liczebność załogi roboczej, organizacja pracy, wyposażenie szkółki w sprzęt oraz urządzenia itp. Nasiona, które szybko tracą siłę kiełkowania, muszą być wysiane zaraz po zbiorze. Należą do nich przede wszystkim nasiona różnych gatunków wierzb i topoli. Nawet kilkudniowe opóźnienie terminu wysiewu tych nasion może przyczynić się do uzyskania złych wyników. Pora siewu nasion wierzby i topoli przypada na koniec maja ? czerwiec. W początku czerwca wysiewamy również nasiona wiązu, szczególnie jeśli są zebrane ,,na zielono?. Nasiona klonu srebrzystego i czerwonego, które dojrzewają w końcu czerwca ? na początku lipca, najlepiej jest wysiewać wkrótce po zbiorze. Nasiona grabu, lipy drobnolistnej, jesionu wyniosłego, trzmieliny europejskiej zebrane ?na zielono?, tj. przed osiągnięciem dojrzałości, wysiewamy wczesna jesienią (zazwyczaj w połowie września), a nasiona trzmieliny brodawkowatej, derenia świdwy i kruszyny pospolitej ? w sierpniu, jeżeli ze względów gospodarczych (nieprzygotowanie w terminie terenu, brak czasu) nie możemy tych nasion od razu wysiać, należy je wymieszać z wilgotnym piaskiem i zadołować, odkładając siew do wiosny. W wielu przypadkach otrzymuje się wówczas lepsze wyniki niż z siewu wczesnojesiennego.

Postępowanie z nasionami przed siewem

Postępowanie z nasionami w końcu okresu ich przechowywania bywa różne, zależnie od właściwości danego gatunku oraz od sposobu przechowywania. Nasiona, które były zadołowane lub zastratyfikowane, wydobywamy na dzień przed siewem z miejsca przechowania i rozpościeramy cienką warstwą w przewiewnym miejscu w celu przesuszenia. Musimy jednak zwrócić baczną uwagę na to, aby nasiona nie były nadmiernie przesuszone po wyjęciu ich z miejsca, w którym były zadołowane, gdyż może to im zaszkodzić i bardzo zmniejszyć procent wschodów. Jest to szczególnie ważne, gdy nasiona są silnie podkiełkowane. Następnie większe nasiona oddzielamy od piasku na sitach. Nasiona drobne wysiewamy zwykle z piaskiem, co ułatwia równomierniejszy siew. W wypadku gdy siewu nie wykonujemy ręcznie, ale za pomocą siewnika, nasiona powinny być możliwie dokładnie oczyszczone z piasku, w przeciwnym bowiem razie wilgotny piasek może zapychać redlice siewnika. Dla przyspieszenia kiełkowania nasion sucho przechowywanych stosujemy różne metody. Najczęściej stosujemy moczenie nasion szczególnie takich rodzajów, jak: sosna, świerk modrzew, brzoza, buk, olsza itp. Moczenie powinno się odbywać w zacienionym i zasłoniętym od wiatru miejscu lub w pomieszczeniu o temperaturze 20?25°C. Większe ilości nasion zsypujemy na kupki wysokości 40?50 cm i polewamy wodą za pomocą konewki z sitkiem.

Przesuszenie

Warunkiem koniecznym do dobrego przechowania się nasion w butelkach jest staranne ich przesuszenie tuż przed wsypaniem do butli oraz szybkie jej zakorkowanie. Suchość pomieszczenia i wahania temperatury nie są przy tym sposobie przechowywania bardzo istotnie i nie mają decydującego wpływu na jakość przechowywanych nasion. Oprócz przechowywania w hermetycznie zamkniętych butelkach przechowujemy nasiona przesuszone również luzem. Sposób ten różni się zasadniczo od poprzedniego tym, że nie odcina się dostępu powietrza do nasion. Polega on na przechowywaniu nasion lub owoców w luźnej warstwie w płaskich skrzyniach lub w luźno napełnionych, przewiewnych woreczkach, zawieszonych w suchym pomieszczeniu. Wilgotność nasion przechowywanych luzem początkowo wyraźnie się zmniejsza, później zaś jest zmienna i zależy od wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Pomieszczenia, w których przechowujemy nasiona, muszą być suche i przewiewne, a ich temperatura powinna wynosić od O do +5°C. Wprawdzie nasiona wielu drzew i krzewów, jak np.: jesionu, klonu, lipy, oliwnika, sosny i modrzewia, znoszą temperaturę poniżej zera, doświadczenia jednak wykazały, że najlepiej przechowywać jest nasiona w temperaturze nieco powyżej zera. Żołędzie, orzechy i kasztany należy przechowywać w temperaturze 2?4°C powyżej zera, gdyż przechowywane w zbyt niskiej temperaturze obniżają swoją zdolność kiełkowania.

Przechowywanie nasion

Oczyszczone i podsuszone nasiona drzew i krzewów należy zabezpieczyć do chwili ich wysiewu w ten sposób, aby podczas przechowywania nie utraciły swej wartości siewnej. Przechowując podsuszone nasiona musimy pamiętać, że mamy do czynienia z organizmami żywymi, w których ? choć w zwolnionym tempie ? zachodzą bez przerwy procesy życiowe. Zakłócenie normalnego przebiegu tych procesów prowadzi bardzo często do znacznego zmniejszenia wartości siewnej nasion, a niekiedy nawet powoduje całkowitą utratę tej wartości. Szczególnie niebezpieczne jest zwiększenie intensywności oddychania. Oddychanie nasienia jest tym silniejsze, im bardziej wilgotne jest nasienie, a temperatura otoczenia ? wyższa. Należy zaznaczyć, że zwiększona wilgotność nasienia ma silniejszy wpływ na proces oddychania niż zwiększona temperatura. Dlatego też na zabieg suszenia musimy zwrócić baczną uwagę, gdyż tylko dobrze przesuszone nasiona dobrze się przechowują i nie tracą swej wartości siewnej. Z innych sposobów wpływających hamująco na proces oddychania stosujemy obniżenie temperatury i wilgotności pomieszczenia, w którym przechowujemy nasiona, lub odcięcie dostępu tlenu do nasion. Aby odciąć dostęp tlenu do nasion, przechowujemy je w hermetycznie zamkniętych butelkach. Butelki do tego przeznaczone trzeba dokładnie wymyć i wysuszyć, a po nasypaniu nasion zakorkować i zalać korek lakiem lub parafiną. Tlen znajdujący się w butelce zostanie szybko zużyty do oddychania nasion, a powstały w procesie oddychania dwutlenek węgla wpłynie hamująco na dalsze oddychanie. Ten sposób przechowania nazywamy przechowywaniem ?na sucho?. Przechowywane w ten sposób nasiona sosny i świerka nie obniżają swej zdolności kiełkowania przez 4-?5 lat, a nasiona modrzewia ? przez 2?3 lata. Dobrze przesuszone nasiona brzozy zebrane w pełni dojrzałości zachowują zdolność kiełkowania nawet przez dwa lata przy przechowywaniu ich ?na sucho?.

szkolkarstwo arty przyroda formy produkowanych roslin normy jakosciowe lokalizacja szkolki uksztaltowanie terenu gleba i podglebie h 2 arty przyroda h 2 najlepsza gleba gleby piaszczyste prochnica woda w glebie blizsze poznanie terenu h 3 arty przyroda h 3 dzielenie powierzchni kwatery drogi ogrodzenie zywoploty h 4 arty przyroda h 4 przeswietlenie zywoplotu inspekty produkcja szklarnie rury w szklarni h 5 arty przyroda h 5 rosliny wegetatywne nawozy mineralne planowanie plodozmianow zmianowanie a okres produkcji roslin kolejnosc roslin h 6 arty przyroda h 6 przyrodnicze podstawy zmianowania pomieszczenia socjalne pakownia szopa do zimowania warsztaty h 7 arty przyroda h 7 pomieszczenia gospodarcze pomieszczenia mieszkalne wielkosc i usytuowanie osrodka pielniki brony talerzowe h 8 arty przyroda h 8 glebogryzarka mechanizacja pracy zraszacze zrodlo wody urzadzenia nawadniajace h 9 arty przyroda h 9 technika rozmnazania pielegnowanie siewek drzew wykopanie siewek wykopywanie sortowanie i dolowanie technika pikowania h 10 arty przyroda h 10 pikowanie siewek oslanianie powierzchni gleby siew iglastych do gruntu duze nasiona sposoby siewu nasion h 11 arty przyroda h 11 siew jesienny pora siewu postepowanie z nasionami przed siewem przesuszenie przechowywanie nasion h 12 arty przyroda h 12 oczyszczanie czyszczenie i dosuszanie nasion sila kielkowania azot i potas prace pielegnacyjne h 13 arty przyroda h 13 pedy u iglastych mlode rosliny w kwaterach sadzenie pod sznur przygotowanie roslin do sadzenia pora sadzenia h 14 arty przyroda h 14 nawozenie obornikiem wiezba sadzenia plan sadzenia szczepienie zima w szklarni szczepienie w szklarni h 15 arty przyroda h 15 szczepienie w korzen szczepienie przez stosowanie technika okulizacji przed okulizacja przebieg pogody h 16 arty przyroda h 16 okulizacja przygotowanie zrazow wybor zrazow pora sadzenia podkladek szkolkarstwo sadownicze h 17 arty przyroda h 17 rozmnazanie drzew i krzewow lisciastych wysadzanie przygotowywanie sadzonek pora przygotowywania pedow sadzonka zdrewniala h 18 arty przyroda h 18 puder chemia organiczna substancje wzrostowe proces wzrostu zdolnosc ukorzeniania sie sadzonek h 19 arty przyroda h 19 odklad powietrzny rozmnazanie przez odklady kopczykowanie pedow zmniejszenie rozstawy kopczykowanie w duzych ilosciach h 20 arty przyroda h 20 obsypane pedy rozmnazanie przez kopczykowanie rozmnazanie przez podzial i odrosty rosliny mateczne sadzonki korzeniowe